Frilansavtal

Journalistförbundet har träffat avtal med medieföretagens förhandlingsorganisationer, om vad som ska gälla när frilansjournalister anlitas eller frilansmaterial köps in.

Från och med den 1 september 2015 omfattas Journalistförbundets frilansande medlemmar av två frilansavtal.

De aktuella frilansavtalen hittar du på Journalistförbundets webbplats, här:

Frilansavtal (till sjf.se, nytt fönster)

De tidigare frilansavtalen för dagspressområdet, tidskriftsområdet och public service har från 1 september 2015 ersatts av ett gemensamt frilansavtal med Almega Medieföretagen. Detta avtal omfattar även kommersiella etermedier. Avtalet gäller förbundets medlemmar som utför frilansuppdrag för företag anslutna till Medieföretagen.

För fotografer och tecknare som frilansar för SVT och UR finns alltjämt ett särskilt bildfrilansavtal som förbundet, tillsammans med ett antal bildorganisationer, till exempel Sveriges Fotografers förbund och Föreningen Svenska Tecknare, är part i. I detta avtal är SVT/UR part jämte bland annat Journalistförbundet.

Frilansavtalet med Medieföretagen innehåller i första hand regler om leveransvillkor. Här finns också en regel om att den frilansjournalist som haft ett stadigvarande uppdrag och får detta avbrutet har rätt till en viss betald uppsägningstid. Vidare klargörs i avtalet att uppdragsgivaren, utöver arvode, ska ersätta frilansen för andra omkostnader i samband med uppdraget.

Arvodets storlek regleras däremot inte genom frilansavtalet med Almega Medieföretagen. Arvodet måste därför tillsammans med övriga tillkommande frågor i det enskilda fallet överenskommas i ett individuellt avtal mellan frilansen och företaget/uppdragsgivaren.

Se Journalistförbundets Frilansrekommendation och mallar för enskilda avtal (till sjf.se, nytt fönster)


SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag
Svenska Journalistförbundet
© SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Box 1116, 111 81 Stockholm
E-post: frilanskatalogen@sjf.se
Telefon: 08-613 75 00